Cho vay vốn nước ngoài

CHO VAY VỐN NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH/HẠN MỨC, VDB CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG   

 

Theo Điều 22. Điều kiện được vay vốn (Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

1. Đối với dự án:

 

1.1. Thuộc đối tượng vay vốn của chương trình/hạn mức tín dụng vay vốn nước ngoài được Chính phủ phê duyệt, đối tượng cụ thể của từng chương trình được quy định tại hợp đồng vay vốn nước ngoài ký giữa Bộ Tài chính và VDB;

1.2. Đáp ứng các điều kiện vay vốn nước ngoài được quy định trong hợp đồng vay vốn nước ngoài ký giữa VDB và Bộ Tài chính hoặc thỏa thuận vay vốn nước ngoài ký giữa nhà tài trợ và Bộ Tài chính;

1.3.  Có hiệu quả về tài chính, có khả năng hoàn trả nợ vay trong thời hạn vay vốn; được VDB thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và chấp thuận cho vay;

1.4. Các điều kiện khác (nếu có) do nhà tài trợ quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài đã ký được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

 

2. Đối với khách hàng:

2.1. Là doanh nghiệp có dự án thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này;

2.2 Đủ năng lực thực hiện dự án, đảm bảo khả năng trả nợ theo phương án tài chính được thẩm định theo quy định của pháp luật;

2.3 Thực hiện đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan;

2.4. Khách hàng phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán theo quy định; không có nợ quá hạn tại các tổ chức tài chính, tín dụng tại thời điểm VDB xem xét cho vay;

2.5. Vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án không bao gồm thuế và vốn lưu động (trừ trường hợp Nhà tài trợ/Thủ tướng Chính phủ có quy định khác), các nguồn vốn đầu tư khác ngoài nguồn vốn vay nước ngoài phải được xác định cụ thể về các điều kiện tài chính (tín dụng) và có tính khả thi;

2.6. Khách hàng thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của pháp luật và của VDB;

2.7. Các điều kiện khác (nếu có) do nhà tài trợ quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài đã ký.

Khách online:15365
Lượt truy cập: 12986331