Tín dụng đầu tư

Mức vốn cho vay và giới hạn cho vay 

 

Theo Điều 7. Mức vốn cho vay và giới hạn cho vay (Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

1. Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của VDB tính trên vốn tự có của VDB không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan.

3. Trường hợp các dự án đặc biệt cần cho vay vượt giới hạn nêu tại Khoản 2 Điều này, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định từng dự án cụ thể.

4. Việc xác định vốn tự có của VDB để làm căn cứ tính toán giới hạn tín dụng đối với khách hàng, khách hàng và người có liên quan nêu tại khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật và được Tổng Giám đốc thông báo trong từng thời kỳ.

5. Tổng Giám đốc hướng dẫn cụ thể việc xác định và giám sát giới hạn tín dụng đối với khách hàng, khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2, Điều này.

 

 

Thời hạn cho vay

 

Theo Điều 8. Thời hạn cho vay (Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

1. Thời hạn cho vay được VDB xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng đối với các dự án thuộc nhóm A, thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm. Việc phân loại nhóm dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối với các dự án đặc biệt cần phải cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa quy định tại khoản 1 Điều này, trên cơ sở kết quả thẩm định của VDB, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khách online:16941
Lượt truy cập: 12988567