Cho vay vốn nước ngoài

CHO VAY LẠI VỐN NƯỚC NGOÀI THEO ỦY QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH, VDB KHÔNG CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG 

 

Theo Điều 9.Thời hạn cho vay lại, thời gian ân hạn  (Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

Thời hạn cho vay lại, thời gian ân hạn được quy định tại hợp đồng ủy quyền cho vay lại, được xác định theo nguyên tắc sau:

 

1. Đối với dự án vay vốn ODA:

Thời hạn cho vay lại bao gồm thời hạn ân hạn và thời hạn trả nợ gốc, trong đó:

Thời hạn trả nợ gốc được xác định theo thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt quá thời hạn quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài.

Thời gian ân hạn bằng thời kỳ xây dựng cho đến khi dự án được đưa vào hoạt động nêu trong dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) được duyệt nhưng không vượt quá thời gian ân hạn quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài.

 

2. Đối với dự án vay vốn ưu đãi, thương mại:

Thời hạn cho vay lại và thời gian ân hạn bằng thời hạn cho vay và thời gian ân hạn được quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. 

 

CHO VAY VỐN NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH/HẠN MỨC, VDB CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG 

 

Điều 24. Thời hạn cho vay vốn  (Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo sau khi VDB giải ngân khoản vốn vay lại lần đầu đến khi khách hàng trả hết nợ vốn vay (gốc, lãi, phí) theo quy định tại Hợp đồng tín dụng vốn nước ngoài

Thời hạn cho vay vốn được xác định phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án và phù hợp với khả năng cân đối tài chính của VDB.

 

Điều 25. Thời hạn ân hạn  (Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

Thời hạn ân hạn được tính từ ngày tiếp theo sau khi VDB giải ngân khoản vốn vay lần đầu đến khi dự án bắt đầu trả nợ gốc và được xác định phù hợp với thời gian xây dựng dự án và nguồn tiền trả nợ của khách hàng và phù hợp với khả năng cân đối tài chính của VDB.

 

Trong thời hạn ân hạn, chủ đầu tư chưa phải trả nợ gốc vốn vay lại nhưng phải trả nợ lãi, trừ trường hợp nhà tài trợ nước ngoài có quy định khác.

Khách online:15565
Lượt truy cập: 12986639